Algemene Voorwaarden – Lotte van Uittert fotografie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Lotte van Uittert fotografie en de opdrachtgever.
Onder deze overeenkomsten vallen ook de door Lotte van Uittert fotografie uitgebrachte offertes, opdrachten, facturen en alle andere mondelinge of schriftelijke afspraken die daarmee samenhangen.

1. Definities

1. De fotograaf: Lotte van Uittert fotografie.
2. Opdrachtgever: Iedere persoon of onderneming die met de fotograaf een overeenkomst heeft gesloten.
3. Werk: Het door de de fotograaf voor de opdrachtgever vervaardigd fotografisch of ander visueel werk, inclusief conceptversies, de door de fotograaf gedeelde ideeën en voorstellen over de uitvoering, en nabewerkingen.

2. Offertes

1. Een door de fotograaf gemaakte offerte is altijd vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na de offertedatum, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Het staat de fotograaf vrij de offerte, binnen drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de offerte door opdrachtgever, zonder opgave van redenen te herroepen.
3. Alle prijzen in de offerte zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven in de offerte.
4. De fotograaf kan niet aan de offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. In de offerte staat omschreven voor welke kanalen en/of welk doel het werk door opdrachtgever mag worden gebruikt. De fotograaf verleent een licentie (een gebruiksrecht) aan de opdrachtgever uitsluitend voor die kanalen en/of voor dat doel. Ieder gebruik dat niet onder de omschrijving in de offerte valt, is uitdrukkelijk uitgesloten van de licentie. Zie verder artikel 5 (Licentie) van deze Algemene Voorwaarden.
7. De overeenkomst tussen de fotograaf en opdrachtgever komt tot stand door de aanvaarding door opdrachtgever van de offerte.

3. Uitvoering van de overeenkomst

1. De fotograaf kan de opdracht naar eigen creatief en technisch inzicht uitvoeren, tenzij de door opdrachtgever gewenste uitvoering nauwkeurig is omschreven in de offerte. Hetzelfde geldt voor de door de fotograaf gekozen derden om mee samen te werken, zoals kunstenaars, stylisten, make-up artists en modellen.

2. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen de fotograaf en opdrachtgever tijdig en in onderling overleg de opdracht aanpassen.
3. Door opdrachtgever gewenste wijzigingen, tijdens of na de uitvoering van de opdracht, die tot meerwerk leiden, zullen in een aparte offerte worden opgenomen. Deze offerte dient door opdrachtgever te worden aanvaard, voordat de wijzigingen door de fotograaf worden doorgevoerd. 4. Wijzigingen of aanvullingen die het gevolg zijn van omstandigheden die aan de fotograaf kunnen worden toegerekend, zullen niet in rekening worden gebracht.

5. Het werk wordt door de fotograaf digitaal aangeleverd, in goed overleg en op een met opdrachtgever afgesproken wijze. Vanaf het moment van verzending zijn de digitale bestanden voor risico van opdrachtgever.
6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de fotograaf aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de fotograaf worden verstrekt. 7. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de fotograaf zijn verstrekt, heeft de fotograaf het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
8. De fotograaf is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door opdrachtgever aangeleverde eigen media voor zover die media in of met het werk worden gebruikt.
9. Bij annulering van een opdracht door opdrachtgever, voor, tijdens of na uitvoering van de opdracht, om welke reden dan ook, heeft de fotograaf recht op een vergoeding van de tot dan door de fotograaf gemaakte (voorbereidings)kosten.

4. Auteursrecht

1. Op alle werken van de fotograaf rust auteursrecht dat formeel en juridisch berust bij de fotograaf. Onder deze auteursrechtelijk beschermde werken vallen ook concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld in verband met het werk.
2. Een werk mag niet verveelvoudigd, (digitaal) gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de fotograaf. Zie verder artikel 5 (Licentie) van deze Algemene Voorwaarden.
3. De fotograaf behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet, waaronder ook begrepen de aan de fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten zoals omschreven in de Auteurswet.
4. Waar mogelijk dient opdrachtgever de naam van de fotograaf te vermelden, bij het werk zelf of bij een publicatie daarvan. Dit geldt zowel voor het oorspronkelijke werk als ook voor eventuele verveelvoudingen (reproducties) van het werk, voorzover het maken van verveelvoudigingen in de licentie aan opdrachtgever is toegestaan.
5. Bij niet nakoming van de verplichting tot naamsvermelding, heeft de fotograaf recht op een vergoeding van éénmaal het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van de fotograaf om schadevergoeding te eisen voor alle directe en indirecte schade en kosten, voortvloeiende uit het niet nakomen van deze verplichting door opdrachtgever.
6. Indien gewenst is een overdracht van het auteursrecht aan opdrachtgever bespreekbaar. Hiervoor zal een aparte offerte worden uitgebracht en tevens dienen partijen een aparte akte van overdracht te ondertekenen.

5. Licentie

1. Opdrachtgever verkrijgt een licentie om het werk te gebruiken voor de kanalen en/of voor het doel zoals uitdrukkelijk omschreven in de offerte. Deze licentie gaat pas in nadat de factuur volledig is voldaan.
2. De licentie omvat niet het recht voor opdrachtgever om sub-licenties aan derden te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen in de offerte.
3. Indien de licentie het recht voor opdrachtgever omvat om het werk te wijzigen, te manipuleren of te combineren met andere werken, dan mag dit gewijzigde werk pas worden gebruikt na schriftelijke toestemming van de fotograaf.
4. Ieder gebruik dat buiten de licentie valt is automatisch een inbreuk op het auteursrecht van de fotograaf. Indien de opdrachtgever het werk gebruikt voor kanalen en/of voor een ander doel dan overeengekomen in de offerte, heeft de fotograaf recht op een vergoeding van tenminste driemaal het totale factuurbedrag, onverminderd het recht van de fotograaf om schadevergoeding te eisen voor alle directe en indirecte schade en kosten voortvloeiende uit het inbreukmakend gebruik van het werk door opdrachtgever.

6. Rechten van derden

1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden met betrekking tot het werk voor zover die derden door opdrachtgever zijn aangewezen of ingeschakeld. Opdrachtgever vrijwaart de fotograaf voor alle aansprakelijkheid met betrekking tot deze geportretteerden en/of rechthebbenden.
2. De fotograaf is uitsluitend verantwoordelijk voor de door de fotograaf bij de opdracht ingeschakelde geportretteerden zoals modellen. Voor deze geportretteerden zal de fotograaf voorafgaand een vrijwaring (“quit claim”) laten tekenen.

7. Promotie

De fotograaf behoudt de mogelijkheid om het werk te gebruiken ter promotie, tenzij de opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij de fotograaf.

8. Facturering / Betaling

1. De fotograaf factureert achteraf. Bij uitzonderlijk grote opdrachten kunnen andere factuurafspraken worden gemaakt.
2. Het staat opdrachtgever niet vrij het werk te gebruiken, op welke wijze dan ook, zolang de factuur nog niet volledig is voldaan. De licentie gaat dus pas in na volledige betaling van de factuur.
3. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
4. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van de fotograaf en de verplichtingen van opdrachtgever jegens de fotograaf onmiddellijk opeisbaar zijn.
6. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. Alle gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten die gemaakt moeten worden ter inning van een openstaande vordering komen geheel voor rekening van opdrachtgever.
8. De incassokosten bedragen minimaal 15% van het opeisbare bedrag tenzij wettelijk anders is bepaald.

9. Reis- en verblijfkosten

Alle reis- en verblijfskosten worden beschouwd als additionele kosten en worden (voor zover niet meegenomen in de offerte) apart toegevoegd aan de eindfactuur. De fotograaf brengt hiervoor € 0,22 exclusief btw per kilometer in rekening. Berekening van de reis- en verblijfkosten gaan van start nadat opdrachtgever akkoord gaat met de offerte.

10. Ontbinding van de overeenkomst

1. De vorderingen van de fotograaf op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- na het sluiten van de overeenkomst: aan de fotograaf ter kennis gekomen omstandigheden geven de fotograaf goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;

- indien de fotograaf de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
2. In de genoemde gevallen is de fotograaf bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van de fotograaf om schadevergoeding te vorderen.

11. Aansprakelijkheid

Indien de fotograaf aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid van de fotograaf, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de fotograaf of diens ondergeschikten.
4. De fotograaf is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik door opdrachtgever van het werk.

12. Overmacht

1. De fotograaf is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien de fotograaf daartoe gehinderd wordt als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in verkeer geldende opvattingen voor rekening van de fotograaf komen.
2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken voorzien of niet voorzien, waarop de fotograaf geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de fotograaf niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. De fotograaf kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is zowel de fotograaf als opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de fotograaf partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van de fotograaf is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de fotograaf het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.